امام علی (ع): سخن چون داروست، اندکش سود می بخشد و بسیارش کشنده اسـت امام جواد (ع): بدان کـه از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه اي؟ حضرت محمد (ص): هرکسی آبروی مومنی را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب شود امام زمان (عج): زمین هیچ گاه از حجت خالی نخواهد بود؛ چه آن حجت ظاهر باشد و چه پنهان

مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

در راﺳــﺘﺎي اراﺋــﮥ ﺧﺪﻣــﺎت ﭘﯿﺸــﺮو در ﺣــﻮزه ﺳﻼﻣــﺖ، ﭘــﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن اﺳــﭙﺎداﻧﺎ در ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺷــﻬﺮ اﺻﻔﻬــﺎن ﻃـﺮاﺣﯽ و در دﺳـﺖ اﺟـﺮا ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻـﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ زﯾﺮﺑﻨـﺎي ﺣـﺪود 40000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ داراي 8 ﻃﺒﻘـﻪ و ﺣـﺪود 32 ﻣﺘـﺮ ارﺗﻔـﺎع )ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ارﺗﻔـﺎع روي ﻫـﻠﯽ ﭘـﺪ( ﺷـﺎﻣﻞ 4 ﻃﺒﻘـﻪ زﯾﺮزﻣﯿـﻦ، 5 ﻃﺒﻘــﻪ روي ﭘﯿﻠــﻮت و 1 ﻧﯿــﻢ ﻃﺒﻘــﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ. در ﮐﻨــﺎر اﺣــﺪاث اﯾــﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن، ﭘﺎرﮐﯿﻨــﮓ ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ در ﻫﻔــﺖ ﻃﺒﻘـﻪ و ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ 500 ﺧـﻮدرو ﺑـﺮاي رﻓـﺎه ﺣـﺎل ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘﯿـﺶ ﺑﯿـﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻃــﺮاﺣﯽ اﯾــﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧﯿــﻞ ﺑــﻪ ﻣﺤﯿــﻄﯽ ﺷــﻔﺎ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد ﻣــﺮدم ﻣﺤــﻮر و ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﺨﺶﻫــﺎ ﺑــﺎ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷـﺮﮐﺖ اﻣﯿـﻦ ﻃـﺐ ﺳـﭙﺎﻧﻮ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺮاﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿـﻦ ﻣﺸـﺎور ﻓـﺮدا ﻓـﻦ ﭘـﺎرس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮕﯽ ﻃــﺮح ﺑــﺎ اﻗﻠﯿــﻢ اﺻﻔﻬــﺎن و اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﺪهﻫــﺎي ﺑﺮﺗــﺮ، ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪاي ﺟﻬــﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎداﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

برگزار کننده: شرکت امین طب سپانو

متقاضیان گرامی برای شرکت در مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا از لینک زیر دفترچه الکترونیکی راهنمای شرکت در مسابقه را دانلود نمایید.

آخرین مهلت برای ثبت نام طبق روش مندرج در راهنما تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

 

برای شرکت در مسابقه کلیک نمایید

اصلاحیه شماره تلفن دفتر
031-36516375
09134049849

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

درباره ما

شرکت امین طب سپانو با استعانت از درگاه الهی و با همراهی خانواده بزرگ فولاد مبارکه اصفهان به منظور تقویت مشارکت در بخش خصوصی حوزه سلامت در راستای افزایش سطح سلامت در میهن عزیزمان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است.

پروژه در حال انجام

شبکه های اجتماعی

QR کد

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت امین طب سپانو می باشد

طراحی سایت افسون وب